Harmonium: Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

 
 

harmonium lokah.jpg